حرف های کورش

بیاد 8 آبان روز کوروش کبیر بنیان گذار حقوق بشر

از سخنان زیبای کوروش هخامنشی بزرگمردی که ادعای پیامبری نکرد

 

یادمان باشد که این سخنان در روزگاری که قتل و غارت و تجاوز و زن ربایی جزو آداب و رسوم اکثر ملتها بوده ونیز چندین سده قبل از ظهور اسلام در مکه و مدینه گفته شده است:

 

 

 

1.ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد

2. .ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند

3.دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید

4.با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کنوزن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد

5.مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد, اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد

6.چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد

7.از پست فطرت و بداصل قرض مگیر و وام مده زیرا تنزیل زیاد باید داد و همواره بر در خانه تو بایستد و کسان بگمارد و این برای تو زیان بزرگی است.

8.به مال و مکنت کسی چشم مینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند مرغی است که از این درخت به آن درخت نشیند و به هیچ شاخی نماند.

9. دست از دزدی و کاهلی و هوا و هوس نفسانی بدار زیرا هر کس که نیکی کند پاداش نیکی یابد و هر که بدکار گشت به سزای سخت خواهد رسید.

10. نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شیری است که آسوده در بیشه غنوده و از هیچ کس بیم ندارد
11.به رئیس و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بایست, آچه بر خود نیک ندانی به دیگران نیز نیک نشمار با دوستان به یگانگی برخورد کن.

12. اگر تو را فرزندی است به مدرسه بفرست و به تحصیل علم بگمار زیرا علم ودانش چشم روشن است

13. عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی مانند آتش است که در بیشه برافروزد و تر و خشک را با هم بسوزاند

14.دشمن کهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند

15.مغرور و خودپسند مباش زیرا انسان مغرور چون مشک پر باد است و اگر باد آن خال شود چیزی باقی نماند

16.آنچه را که گذشته است فراموش کن و به آنچه که نرسیده رنج و اندوه مبر.

17.در مجالس در صدر منشین تا تو را از آنجا بلند نکنند و به جای پایین تری بنشانند

18.سخن بموقع بگو زیرا بساتکلم بهتر از خاموشی و بسا خاموشی بهتر از تکلم است

19. ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است.

20.از هر خوراک مخور و زود به زود به مجلس عیش بزرگان مرو که پسندیده نیست
21.ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است.
22.همیشه و همه جا به خدا توکل کن و دوستی با کسی کن که بیشتر به تو سود رساند

23.زن و فرزند خود را تحصیل علم بازمدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی

24.اگر در پی مال و مکنتی اول آب و زمین بخر زیرا اگر ثمر ندهد اصل آن باقی است
25.حضور دانشمندان را گرامی دار و از ایشان سئوال کن و جواب بشنو
26.با مردی که پدر و مادر از او ناخشنودند همکار مباش تا گناهکار نباشی
27.از هر کس که با تو کینه ورزد و خشم گیرد کناره جوی

 

28.با مرد پاک نظر, کارآگاه, هوشیار و نیکخو مشورت کن
 29.در جنگ اگر مسئولیتی به عهده تست بسیار مواظب باش
  30.به فرمان یزدان و امشاسپندان گوش کن و رفتار نما   

31.مرد فقیر و بینوا را تمسخر مکن شاید تو نیز روزی بینوا شوی
32.مرد پارسا در آسایش ماند و بدکار همیشه گرفتار اندوه است
33.اگر چه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار نزن تا تو را نگزد
34.اگر چه شناوری به خوبی دانی ولی زیاد در آب مرو تا غرق نشوی
35.با هیچ کس و به هیچ آیین پیمان شکنی نکن که آسیب به تو نرسد

36.فرومایه را اعتنا مکن و شخص محترم را در پایه اش پاداش رسان
37.مردم دارای همان خویی هستند که از زمان شیر خوارگی خود کسب نموده اند

38.سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام برسانی
39.دوست کهنه را گرامی دار و در دوستی او استوار بایست
40.یزدان را ستایش کن و دل را شاد ساز تا یزدان نیکی تو را بیافزاید
41.حکمرانان را نفرین مکن زیرا آنان پاسباتات مردم هستند
42.هیچ فرازی بدون نشیب و هیچ نشیبی بدون فراز نیست

43.مال کسی را تاراج مکن و به مال خود میامیز
44.برای نام خود از کسب و کار احتراز مکن
45.هر چه شنوی به عجله و بیهوده مگوی
46.هر کس که برای دیگران چاه کند در آن افتد

47.تا حدی که می توانی از مال خود داد ودهش نما
48.کسی را فریب مده تا دردمند نشوی
49.پیشوای نیک را گرامی دار و سخنش بپذیر
50.جز از خویشان و دوستان چیزی از کسی وام مگیر

51.نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور
52.چو خواهی عروسی کنی اول مال فراهم کن

53.از نیک کرداری خود غره مشو ورجز مخوان
54.به رئیسها و پادشاهان خیانت مکن
55.از مرد بزرگ و نیک سخن بپرس
56.با دزدان معامله مکن و آنها را گرفتار نما
57.از دوزخ یاد آور و کسان را به انصاف مجازات کن
58.از هر کس و هر چیز مطمئن مباش
59.فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی
60.بیگناه باش تا بیم نداشته باشی
61.سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی
62.با مردم یگانه باش تا محترم و مشهور شوی
63.راستگو باش تا استقامت داشته باشی
64.متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی
65.دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی
66.معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی
67.دوستدار دین باش تا زندگی به نیکی گذرانی
68.مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی
69.سخی و جوانمرد باش تا پاک و راست گردی
70.با مرد قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مکن
71.روح خود را با خشم وکین آلوده مساز  

72.در حفظ دین بکوش زیرا سعادت روحانی از آن برسد
73. در هر گفتار و کار تواضع و ادب را فراموش مکن
74. هرگز ترشرو و بدخو مباش
75. در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان نشمارند
76.دختر خود را به شوهر هوشیار و دانا ده
77. اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده
78.خود را به بندگی کسی مسپار.
79. همیشه روح خود را به یاد دار.
80. قبل از جواب دادن تفکر کن
81. هیچ کس را تمسخر مکن
82.با مرد بدکار هم راز مشو
83. با مرد خشمگین همراه مشو
84. با فرومایه مشورت مکن
85.با مست هم خوراک مشو.
86. مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مکن.
87. مال خود را به مرد حسود نشان نده
88.از پادشاهان فرمان ناحق مخواه.
89.از مرد سخن چین و دروغگو سخن مشنو.
90. در مجازات مردم کینه مورز
91. در معبر عام مجادله نکن.
92. با مرد بسیار متول هم خوراک مشو
93. مرد راستگو را برای پیغام بفرست
94. برای جاه و مقام مجادله مکن
95. از مدد قوی, متمول و کینه ورز دور باش
96. با مرد ادیب دشمن مباش
97. با مرد نادان راز مگوی
98.به هیچ کس دروغ مگو
99. از بی شرم مال مگیر
100. به نزد بدکار چیزی گرو مگذار

/ 11 نظر / 49 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نازنین(نانی)

دوست داشتم ولی تو گفتی بچه ای. این حرف تو بهم خیلی برخورد. رفتم تا بزرگ شوم ولی اونقدر بزرگ شدم که یادم رفت چرا دوستت داشتم.[گل]

sama73

نه چتر با خود داشتی نه روزنامه نه چمدان عاشقت شدم!! از کجا باید میفهمیدم مسافری؟

پدرام

دیوانه چرا نظراتت غیر فعال کردی!!!!!! میدونی تو با این وبلاگت چه کار بزرگی داری میکنی!!! میدونی من مدتها بود که از وبلاگ های خاله زنک های دو زاری خسته شده بودم!!! میدونی تو بهترین وبلاگ زدی ولی حیف که تبلیغ نداری!!! لامصب تو داری شناسنامه ،تاریخ و پادشاهان بزرگ ما را به ما معرفی میکنی کاری که این رژیم دارد آنرا حذف میکند و میگوید ما عرب هستیم پس با قدرت ادامه بده و سعی کن افراد بیشتری را با وبلاگت آشنا کنی!! زنده باد پادشاهان بزرگ ما زنده و جاویدان باد یاد و خاطره رضاشاه کبیر پدر ملت ایران و جاویدان باد پادشاه وطن پرست محمد رضا شاه مهربان و به امید بازگشت همه آنها به ایران مرسی اشکان عزیز

لیلا

_______♥█████████♥_______♥█████████♥ _____♥█████████████♥___♥█████████████♥ ___♥█████████████████♥████████♥__آپم____♥████♥ __♥██████████████████████████♥___--------___♥███♥ _♥███████████████████████████♥__--------____♥███♥ ♥████████████████████████████████♥_____♥███♥ ♥█████████████████████████████████♥___♥███♥ ♥██████████████████████████████████♥_♥███♥ _♥██████████████████████████████████████♥ __♥████████████████████████████████████♥ ____♥████████████████████████████████♥ ______♥████████████████████████████♥ _________♥███████████████████████♥ ____________♥██████████████████♥ ______________♥█████████████♥ _________________♥████████♥ ___________________♥████♥ ____________________♥██♥ سلام دوست گلم آپم

sara

salam eyval vebet che pishrafte karde rasti be manam sar bezan apammmmmmmmmmm der nakoneya montazeretam[لبخند]

شقایق

ایول که هنوز یکی پیدا میشه ایرانشو عاشقولانه دوس داره.ایول

شیما

جالب بود واقعا وب قشنگیه بهت میخورد از این چیزا خوشت بیاد!!!

فرهاد از تهران

منبع این جملات کجاست؟