ای ایران

ای ایران ای مرز پرگهرای خاکت سرچشمه هنردور از تو اندیشه بدانپاینده مانی تو جاودانای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنمجان من فدای خاک پاک میهنممهر تو چون شد پیشه‌امدور از تو نیست اندیشه‌امدر راه تو کی ارزشی دارد این جان ماپاینده باد خاک ایران ماسنگ کوهت در و گوهر استخاک دشتت بهتر از زر استمهرت از دل کی برون کنمبَرگو بی مهرِ تو چون کنمتا گردش جهان و دور آسمان به پاستنورِ ایزدی همیشه رهنمای ماستمهر تو چون شد پیشه‌امدور از تو نیست اندیشه‌امدر راه تو کی ارزشی دارد این جان ماپاینده باد خاک ایران ماایران ای خرم بهشت منروشن از تو سرنوشت منگر آتش بارد به پیکرمجز مهرت در دل نپرورماز آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلممهر اگر برون رود گِلی شود دلممهر تو چون شد پیشه‌امدور از تو نیست اندیشه‌امدر راه تو کی ارزشی دارد این جان ماپاینده باد خاک ایران ما

/ 0 نظر / 69 بازدید